Протокол № 7 заседания студсовета ТПА ОНАПТ от 31.03.2017

Протокол студради1

Протокол студради2

протокол студради3

протокол студради4