Спеціальність: “Комп’ютерні науки”

В сучасних умовах розвитку суспільства, ускладнення технічної та соціальної інфраструктури інформація стає таким же стратегічним ресурсом, як традиційні матеріальні та енергетичні ресурси. Сучасні інформаційні технології, що дозволяють створювати, зберігати, переробляти та  забезпечувати ефективні способи надавання інформаційних ресурсів користувачеві, стали важливим фактором життя суспільства та способом підвищення ефективності керування всіма сферами суспільної діяльності.

Для вирішення різноманітних завдань в області керування інформаційними технологіями на підприємствах та в організаціях залучають спеціалістів – техніків-програмістів, яких готують до професійної діяльності у Коледжі промислової автоматики та інформаційних технологій Одеської національної академії харчових технологій на спеціальності «Комп’ютерні науки».

Технік –програміст з обслуговування програмних систем і комплексів має бути підготований до професійної діяльності  на національному, регіональному та муніципальному рівнях, в службах підприємств та організацій всіх форм власності.

Спеціалісти з даної спеціальності забезпечують потребу в висококваліфікованих професіоналах, які можуть виконувати роботи з налагодження та обслуговування комп’ютерних систем, програмних комплексів. Також вони вміють застосовувати комп’ютерні технічні засоби та програмне забезпечення для збору та обробки інформації з метою її аналізу та створення пропозицій з прийняття рішень в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності.

Підготовка молодших спеціалістів проводиться на високому кваліфікованому рівні. Для оволодіння цією спеціальністю створені всі необхідні умови: оснащені та укомплектовані сучасною технікою комп’ютерні класи, є великий вибір літератури в бібліотеці та читальному залі, а також працює висококваліфікований кадровий потенціал спеціальності.

 Навчальний план складений таким чином, що спеціаліст може виконувати не тільки функції висококваліфікованого користувача інформаційних систем, але й надавати допомогу в їх використанні іншим працівникам підприємства, знати принципи  роботи  комп’ютерної техніки та програмних продуктів, вміти створювати додатки до них та брати участь в створенні нових програмних систем, а також виконувати обслуговування та підтримку роботи комп’ютерної  техніки та корпоративних мереж.

Під час навчання студенти отримують професійну комп’ютерну, добру математичну, серйозну соціально-економічну та гуманітарну підготовку, а протягом першого курсу вивчають ряд загальноосвітніх дисциплін.

Професійна підготовка забезпечується дисциплінами: основи програмування та алгоритмічні мови, комп’ютерна схемотехніка та електроніка, архітектура комп’ютерів, організація баз даних та знань, системне програмне забезпечення, операційні системи,комп’ютерні мережі, основи збору, обробки та передачі інформації, об’єктно-орієнтоване програмування, комп’ютерна графіка, програмування для Internet, розробка клієнт-серверних застосувань, експлуатація інформаційних систем, технологія програмування та створення програмних продуктів, тестування програмних систем і комплексів, адміністрування програмних систем і комплексів.

Бурхливий розвиток інформаційних технологій та їх основної технічної бази – комп’ютерів, приводить до збільшення кількості комп’ютерів практично всіх галузей діяльності людини. Тому студенти отримують необхідні знання з основ апаратної частини комп’ютерів, його основних технічних характеристик та функціональних можливостей. Такі знання дозволяють більш свідомо зробити вибір, організовувати обслуговування, модернізацію персональних комп’ютерів, якими оснащені організації.

Молодший спеціаліст даної спеціальності підготовлений до професійної діяльності у такій галузі:

— Комп’ютерне програмування, комп’ютерна обробка інформації, її розміщення, накопичення та управління;
— Керування базами даних, їх застосування з метою вирішення виробничих задач обчислювального процесу та управлінських рішень в різних галузях економічної та технічної діяльності, експлуатація програмних систем і комплексів, їх налагодження та обслуговування.

Молодший спеціаліст здатний виконувати такі види професійних робіт за фахом:

— Застосовувати сучасні методи побудови та аналізу алгоритмів під час проектування та обслуговування програмних та інформаційних систем;
— Забезпечувати експлуатацію інформаційних систем, їх тестування та обслуговування;
— Створювати та використовувати засоби пошуку в мережі Internet;
— Застосовувати методи та алгоритми комп’ютерної графіки для розробки графічних інтерфейсів;
— Застосовувати інструменти супроводження, управління та підтримки обчислювальних процесів під час експлуатації та адміністрування баз даних і знань.

Молодший спеціаліст може обіймати такі посади:

— Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
— Технік з конфігурованої комп’ютерної системи;
— Технік з захисту інформації;
— Технік-програміст з інформаційних технологій.

З кожним роком все більше ускладнюються комп’ютерні системи та програмне забезпечення. Якщо на початку 90-х років все адміністрування зводилося до нескладного встановлення декількох програм, а адміністраторів часто називали операторами,  — сьогодні це мають бути висококваліфіковані спеціалісти. Адміністратори мають знати не тільки принципи будови та роботи всіх вузлів комп’ютера, але і знати декілька операційних систем, принципи їх роботи, конфігурування завантаження, підключення пристроїв, файлових систем, журналізації, систем безпеки та багато, багато іншого.

Особливо високо зростає необхідність в адміністраторах на середніх та крупних підприємствах, де питання захисту інформації, безперебійної роботи та швидкості роботи мережі мають велике значення.

З кожним роком потреба у цих спеціалістів зростає, тому випускники коледжів без особливих проблем вирішують завдання працевлаштування з гідною заробітною платою. Широкий профіль підготовки дозволяє випускнику знайти застосування своїм знанням і вмінням у багатьох сферах, пов’язаних з комп’ютерним технологіями на підприємствах й організаціях не тільки Одеси й області, але й інших областей України, а також за кордоном.

Універсальність підготовки, набуті знання і навички дозволяють техніку-програмісту вдосконалюватися в процесі трудової діяльності та продовжити навчання у Одеській національній академії харчових технологій за скороченою програмою навчання.

Зробіть правильний вибір для вашого

майбутнього!

КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ —

ШАНС стати відмінним фахівцем у комп’ютеризованому майбутньому!