Спеціальність: «Інженерія програмного забезпечення»

Підготовка фахівців у галузі програмної інженерії є сьогодні надзвичайно актуальною, тому що індустрія програмування являється однією з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Фахівці орієнтовані на ефективну організацію процесу створення програмних продуктів, на реалізацію технологічних принципів проектування комп’ютерних систем.

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і її різноманітного забезпечення — це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності.

В сучасному світі без відповідного програмного забезпечення проблематично існування будь-якого виробництва, установи, урядових, фінансових, лікувальних закладів тощо. Населення використовує його для самоосвіти, розваг, пошуку та опрацювання інформації. В технічних системах вартість програмного забезпечення часто перевищує вартість інших складових виробу.

Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем в усіх галузях підприємства.

Підготовка фахівців у Коледжі промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ за спеціальністю 122 «Інженерія програмного забезпечення» здійснюється згідно галузевого стандарту, який  визначає нормативний зміст навчання: цілі освітньої та професійної підготовки,  місце фахівця в структурі господарства держави, вимоги до його компетентності та інші соціально важливі властивості та якості.

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «молодший спеціаліст», передбачає такі цикли підготовки:

 • цикл природничо-наукової підготовки:

вища математика

теорія ймовірностей та математична статистика

фізика

дискретна математика

чисельні методи

основи екології

безпека життєдіяльності

математична логіка

 • цикл професійно-орієнтованої та практичної підготовки:

вступ до спеціальності

основи програмної інженерії

основи програмування та алгоритмічні мови

об`єктно-орієнтоване програмування

інструментальні засоби візуального програмування

алгоритми та структури даних

бази даних

конструювання програмного забезпечення

архітектура комп`ютера

операційні системи

організація комп`ютерних мереж

охорона праці

проектний практикум

економіка і організація виробництва

комп`ютерна схемотехніка

системи керування базами даних

математичні методи дослідження операцій

веб-технології та веб-дизайн

інженерна та комп`ютерна графіка

електротехніка та електроніка

навчальна практика

виробничо-технологічна практика

переддипломна практика

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Викладання фахових дисциплін спеціальності здійснюють викладачі – знавці своєї справи, фахівці з комп’ютерної та програмної інженерії.

Навчання студентів відбувається у  спеціалізованих лабораторіях та навчальному комп’ютерному комплексі, який обладнаний сучасною обчислювальної технікою, периферійними системами й мультимедійними пристроями.

Молодший спеціаліст даної спеціальності підготовлений до професійної діяльності у такій галузі:

 • Діяльність у сфері інформатизації з розроблення програмного забезпечення інформаційних систем.
 • Професійне використання сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем в різних галузях.

Молодший спеціаліст здатний виконувати такі види професійних робіт за фахом:

 • Розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів, моделювати та проектувати програмне забезпечення;
 • Використовувати технології об’єктно-орієнтованого програмування;
 • Проектувати та реалізовувати бази даних, здійснювати управління ними;
 • Розв’язувати математичні, фізичні, економічні та інші професійні задачі шляхом створення відповідних програмних застосувань, математичних моделей;
 • Застосовувати набуті знання і навички для статистичної обробки даних, практичного використання комп’ютерних технологій в професійній діяльності.

Молодший спеціаліст може обіймати такі посади:

 • Технік-програміст;
 • Технік І. ІІ категорій;
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну).

Вагомим чинником, що впливає на вибір майбутньої професії є її перспективність, затребуваність, та достойна заробітна плата. Коледж надає можливість своїм випускникам продовжити навчання у Одеській національній академії харчових технологій, ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, за скороченими термінами.

Зробіть правильний вибір для вашого

майбутнього!

КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ —

ШАНС стати відмінним фахівцем у комп’ютеризованому майбутньому!